ذ

شماره حساب ها ( جهت واریز ):

شماره نام بانک شماره حساب شماره کارت نام دارنده حساب
1 ملي 0304311973008 6037-9918-2929-8276  فتاحی
2 ملت 1806999991 6104-3371-8471-0307  فتاحی
3 پاسارگاد 16038000107286661 5022-2910-1733-4457  فتاحی
4 سپه 0528300381505 5892-1010-1915-8480  فتاحی

توضیحات:

پس از واریز هزینه یک پیامک که حاوی نام واریز کننده ، مبلغ واریزی ، ساعت و تاریخ میباشد را به شماره 09190850295 برای ما ارسال نمایید.