تعرفه خطها

در آذر اس ام اس خط های اختصاصی را هم با پیش شماره 1000 و هم 3000و 2000  می توانید تهیه کنید، در پیش شماره 1000، ده رقم سمت راست را می توانید خودتان انتخاب کنید و در پیش شماره 3000 شش رقم سمت راست را خودتان می توانید انتخاب نمایید. قیمت خطوط اختصاصی  رند را مخابرات پس از استعلام تعیین می کند و بسته به رند یا غیر رند بودن شماره، متقاوت است. قیمت شماره های زیر برای شماره های غیر رند می باشد ، شماره غیر رند شماره ایست که عدد تکرار نداشته و سیر صعودی یا نزولی معنی داری نیز نداشته باشد .

تمامی قیمت ها به ریال می باشد

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 1000

ردیف نمونه شماره تعداد ارقام قیمت  (ریال ) قیمت رند (ريال)
 1  1000XXXXXXXXXX 14 250,000 800،000
  2  10000XXXXXXXXX  14 250,000  800،000
  3  100000XXXXXXXX  14 250,000  800،000
5 10000XXXXXXXX 13 400,000 1،200،000
6 10000XXXXXXX 12 800,000 2،600،000
7 10000XXXXXX 11 1,500,000 3،500،000
8 1000XXXXXX 10 2,000,000 5،000،000
9 10000XXXX 9 2,500,000 6،000،000
10 1000XXXX 8 3,500,000 8،000،000
10 1000XXX 7 40,000,000
10 10XXXX 6 80,000,000

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 2000

 ردیف 

تعدادارقام

 

 

 غیر سفارشی

 سفارشی

 

غیر رند

نیمه رند

رند

 

 

1

12

2,500,000

2,800,000

3,300,000

3,800,000

 

 

2

10

4,700,000

5,400,000

7,500,000

11,000,000

 

 

3

9

7,600,000

11,000,000

16,000,000

26,000,000

 

 

4

8

13,000,000

17,000,000

26,000,000

41,000,000

 

 


 

تعرفه خطوط اختصاصی با پیش شماره 3000

 ردیف  نمونه شماره  تعداد ارقام   قیمت غیر رند(ریال )  قیمت رند(ریال )
1 3000XXXXXXXXXX 14 300,000 800،000
2 3000XXXXXXXXX 12 1,000,000 2،500،000
3 3000XXXXXX 10 1,500,000 5،000،000
4 3000XXXXX 9 2,500,000 6,200،000
5 3000XXXX 8 4,000,000 8،400،000